Všeobecné informácie

Vydanie potvrdenia o neexistencií starého vozidla

 

Zákon č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
290/2013 Z.z.) zaviedol možnosť, aby vlastník starého vozidla (alebo vlastníkom vozidla splnomocnená osoba)
(ďalej len „žiadateľ“) po zaplatení príspevku do Environmentálneho fondu podla § 68 ods. 2 zákona o odpadoch
požiadal Okresný úrad o vydanie Potvrdenia o neexistencii starého vozidla.

Na základe žiadosti vydá Okresný úrad žiadateľovi Potvrdenie o neexistencii starého vozidla (ďalej len
„Potvrdenie“) na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel.

Základné informácie

Vydanie Potvrdenia je proces v dvoch krokoch:

  1. V prvom kroku začne Okresný úrad konanie v zmysle zákona c. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny
    poriadok) v znení neskorších predpisov, žiadateľ podá vysvetlenie k neexistencii starého vozidla a zaplatí
    poplatok do Environmentálneho fondu.
  2. Po potvrdení platby z Environmentálneho fondu je konanie ukončené vydaním Potvrdenia.

Konanie a informácie o neexistujúcom starom vozidle sa spracovávajú v informačnom systéme elektronická
Evidencia starých vozidiel (eRSV), ktorý je automaticky prepojený na Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP
SR), Environmentálny fond a Národnú evidenciu vozidiel Ministerstva vnútra SR (MVSR) v správe Prezídia
policajného zboru (PPZ) (NEV). Vydané Potvrdenie o neexistencii starého vozidla je automaticky (on-line)
zapísané do NEV.

Prístup do systému je v dvoch úrovniach:
a) Verejný prístup
b) Neverejný (chránený) prístup

a) Verejný prístup
Slúži pre verejnosť k získaniu všeobecných informácii o postupe a informácii o priebehu prípadu (napr.
potvrdenie platby)

b) Neverejný (chránený) prístup
Po zadaní prihlasovacieho mena a hesla pre pracovníka Okresného úradu (ďalej len „Pracovník“), ktorý môže
zadávať údaje a spracovať prípad.

Vydanie Potvrdenia a následné trvalé vyradenie starého vozidla z evidencie je „nevratný“ proces (v princípe
niečo ako zošrotovanie starého vozidla). Preto je potrebné postupovať pozorne a dôsledne kontrolovať osoby,
ktoré o Potvrdenie žiadajú.

Uvedenie nepravdivých informácii je sankcionované v súlade so zákonom o odpadoch, prípadne s ďalšími
právnymi normami. Podstatné pri preverovaní pravdivosti tvrdení je skutočnosť, že vozidlo sa nemôže „stratiť“.

Zákon č. 79/2015 Z. z.Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

§ 68

Rozhodnutie o neexistencii vozidla

(1) Držiteľ vozidla, ktoré prestalo existovať pred jeho vyradením z evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu, alebo držiteľ vozidla, ktorý nevie preukázať, ako naložil s vozidlom, ktoré podľa jeho tvrdenia už neexistuje, je oprávnený na účely takého vyradenia podať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla.

(2) Žiadateľ je povinný po podaní žiadosti podľa odseku 1 zaplatiť príspevok do Environmentálneho fondu.

(3) Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na základe žiadosti podľa odseku 1 a po zaplatení príspevku do Environmentálneho fondu vydá rozhodnutie o neexistencii vozidla, ak v konaní zásadným spôsobom nevznikla odôvodnená pochybnosť o neexistencii vozidla ani o pravdivosti žiadateľom uvádzaných údajov o dôvodoch neexistencie vozidla, v opačnom prípade konanie zastaví.

(4) Rozhodnutie o neexistencii vozidla obsahuje

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) identifikačné údaje o vozidle vrátane údaja o kategórii vozidla,

c) podané vysvetlenie o dôvode neexistencie vozidla,

d) údaj o tom, že v konaní nedošlo k spochybneniu žiadateľom uvádzaných údajov o dôvodoch neexistencie vozidla.

(5) Ak držiteľ nadobudne neexistujúce vozidlo dedením, odsek 2 sa na neho nevzťahuje.